Kastellin Easyin-kodit: Tarinalliset video- ja valokuvasisällöt ovat vaikuttava työkalu uudiskohteiden ennakkomarkkinoinnissa

Mainosvideot

Lop­pu­vuo­desta 2022 Kas­tellin Easyin-kodit päätti kokeilla videoiden voimaa uusien koh­teiden ennak­ko­mark­ki­noin­nissa. Tun­nel­mal­liset videot kuvattiin kuvan­kau­niissa mil­jöössä Jol­lak­sessa ja Sou­kassa, joihin Easyin raken­nuttaa moderneja meren­ran­ta­koteja. Tun­teikkaat videot ker­tovat kat­so­jalle vai­kut­tavaa tarinaa asu­misen help­pou­desta luonnon helmassa.

Asiakaskertomus

Easyin rakentaa uniikkeja kaupunkikoteja, joissa yhdistyvät asunto-osakkeen huolettomuus, pientaloasumisen rauha sekä suomalainen luonto. Ekologisuus on yksi yrityksen tärkeimmistä arvoista; Kastellin Easyin-kodit ovat pääasiassa ympäristöä kunnioittavia puu- tai betonitaloja, minkä lisäksi kohteet sijaitsevat aina julkisten liikenneyhteyksien varrella. Asukkaat voivat nauttia huolettomasta elämästä kaupunkikodissa, jossa luonto odottaa vain kivenheiton päästä.

Olemme aiemmin tehneet Refedon kanssa tutulla kaa­valla refe­renssi- ja koh­de­vi­deoita, mutta Espoon Vingen Rannan ja Hel­singin Muu­ri­kellon ennak­ko­mark­ki­noin­nissa olimme val­miita kokei­lemaan jotain aivan uutta. Annoimme Refedon poru­kalle käy­tän­nössä vapaat kädet video­tuo­tantoon. Aluksi kävimme läpi yhtei­sesti videon visiota sekä ideoita, minkä jälkeen Refedon tiimi otti kopin video­tuo­tan­nosta koko­nai­suu­dessaan. He hoi­tivat kuvaukset alusta loppuun itse­näi­sesti, eli lopuksi saimme heiltä käy­tän­nössä valmiin tuotteen. Video­tuo­tanto on siis meidän kan­nalta ollut todella helppoa”, kertoo Easyin-kotien mark­ki­nointi- ja myyn­ti­pääl­likkö Eira Luukkanen.

Alkuskenaario

Easyin-kotien ja Refedon moni­vuo­tinen yhteistyö sai alkunsa perin­tei­sem­mistä asia­kas­ko­ke­mus­vi­deoista, joita yritys on hyö­dyn­tänyt aktii­vi­sesti mark­ki­noinnin työ­kaluna. Kun Jol­laksen ja Soukan hulp­peiden meren­ran­ta­koh­teiden ennak­ko­mark­ki­nointi tuli ajan­koh­tai­seksi, Refedo sai vapaat kädet toteuttaa visiotaan koh­teiden videotuotannossa.

Uusissa meren­ran­ta­koh­teissa halusimme eri­tyi­sesti mark­ki­noida ihmi­sille niiden ainut­laa­tuista sijaintia sekä moni­puo­lisia har­ras­tus­mah­dol­li­suuksia. Refedon ammat­ti­tai­toinen tiimi toteutti mukaan­sa­tem­paavat videot, joiden avulla nämä uniikit kohteet erot­tuvat ehdot­to­masti edukseen. Vaikka videot ovat lyhyitä ja niissä yri­tetään sanoa paljon, onnis­tuttiin säi­lyt­tämään aito ja rau­hal­linen tun­nelma”, Eira kertoo.

Videoiden avulla katsojat pääsevät kurkistamaan asuinalueiden tunnelmaan

Espoon Vingen Rannan ja Hel­singin Muu­ri­kellon valt­ti­kortti on tyy­likkään ark­ki­teh­tuurin lisäksi poik­keuk­sel­lisen upea merel­linen ympä­ristö. Ennak­ko­mark­ki­noin­nissa videoiden teh­tävänä on herättää ostajien kiin­nostus välit­tä­mällä kat­so­jalle asui­nym­pä­ris­töjen kau­neutta sekä levol­lista tunnelmaa.

Tulokset

Taitava tiimi mahdollistaa uniikit videot pieniä yksityiskohtia myöten

Eiran mukaan Refedo onnistui ylittämään odotukset tarjoamalla luovan videokokonaisuuden yhteistyön helppoudesta tinkimättä. Refedo etsi myös sopivat kuvauslokaatiot ja järjesti kuvauksiin tarvittavat rekvisiitat näyttelijöitä ja veneitä unohtamatta. Kuvauspäivät aikataulutettiin joustavasti suotuisia sääolosuhteita mukaillen, jotta lopputulos olisi mahdollisimman vaikuttava.

Kaiken kaikkiaan videoiden tekeminen on ollut meille hirveän helppoa. Refedo toteutti ne itsenäisesti meidän yhteisten suunnitelmien pohjalta, eikä meidän sittemmin tarvinnut osallistua tuotantoon sen enempää. Tällainen videotuotanto kaikkine yksityiskohtineen on todella työlästä, joten olen iloinen siitä, että olen voinut jättää sen ammattilaisten käsiin. Aikataulupaineista huolimatta videot valmistuivat todella lyhyessä ajassa ja meidät pidettiin jatkuvasti ajan tasalla siitä, miten tuotanto etenee. Olemme todella tyytyväisiä lopputulokseen", Eira tiivistää.