Digitan uravideoissa erilaiset osaajat saavat äänensä kuuluviin

Mainosvideot | Uravideot

Digita ja Refedo toteut­tivat yhdessä ura­vi­deo­sarjan, joka tarjoaa kat­so­jille mah­dol­li­suuden tutustua Digi­ta­laisiin ja heidän tari­noi­hinsa. 12 ura­vi­deota käsittävä video­ko­ko­naisuus esit­telee Digitan ainut­laa­tuista hen­ki­löstöä ja orga­ni­saa­tio­kult­tuuria van­git­se­valla tavalla. Digi­talla videot ovat osoit­tau­tuneet tehok­kaaksi tavaksi tavoittaa orga­ni­saation ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät.

Asiakaskertomus

Digita on kotimainen teknologiayritys, joka omistaa TV- ja radiomastoja Suomessa. Liiketoiminnan alkuperäisenä missiona oli huolehtia, että radio- ja tv-ohjelmat välittyvät suomalaisille joka päivä. Vuosien varrella yhtiöstä on kasvanut moderni teknologiatalo, joka tarjoaa asiakkailleen myös muita digitaalisen infrastruktuurin palveluita, kuten IoT-verkkoja. Tänä päivänä Digitan liikevaihto on 85 miljoonaa euroa ja yrityksen kasvu tulee edelleen jatkumaan tulevaisuudessa.

“Tällä het­kellä meillä on noin 200 työn­te­kijää ympäri Suomea aina Ina­rista Hel­sinkiin saakka. Korona-aika on ollut meille haas­teel­lista, koska työs­ken­te­lemme eri puo­lella Suomea eri­lai­sissa teh­tä­vissä, eikä meillä ole ollut mah­dol­li­suuksia tavata toi­siamme. Yhtei­söl­li­syyden lisää­mi­seksi ja työ­nan­ta­ja­mie­li­kuvan kehit­tä­mi­seksi pää­timme tuottaa ura­vi­deoita yhteis­työssä Refedon kanssa. Toteu­timme yhteensä 12 videota eri­lai­sista työn­te­ki­jöistä ja heidän ura­ta­ri­noistaan”, kertoo Digitan hen­ki­lös­tö­johtaja Taija Lehtola.

Alkuskenaario

Uravideosarja viestii organisaatiokulttuurista mukaansatempaavalla tavalla

Idea laa­duk­kaista ura­vi­deoista heräsi, kun Digi­ta­laiset tekivät sosi­aa­liseen mediaan my day -videoita omilla puhe­li­millaan. Taijan mukaan videot tar­joavat hen­ki­lös­tölle erin­omaisen mah­dol­li­suuden tutustua kol­le­goihin vir­tu­aa­li­sesti etäi­syy­destä riippumatta.

“Meidän koke­muk­semme mukaan videoiden avulla pääsee lähem­mäksi ihmistä ja niiden avulla voimme välittää kat­so­jalle aitoa fii­listä siitä, mil­laista on työs­ken­nellä Digi­talla. Video on ollut meille loistava keino tuoda esille eri­laisia per­soonia ja työ­teh­täviä talon sisällä. Meidän ura­vi­deois­samme esiintyy sekä uusia työn­te­ki­jöitä että jopa 40 vuotta talossa olleita kon­ka­reita”, Taija kuvailee.

Runsaasti positiivista palautetta

Yhteis­työssä Refedon kanssa suun­ni­tellut ja toteu­tetut ura­videot ovat keränneet run­saasti posi­tii­vista palau­tetta orga­ni­saation sisäi­siltä ja ulkoi­silta sidos­ryh­miltä. Mikä tär­keintä, ura­vi­deoiden avulla työn­ha­kijat ovat päässeet tutus­tumaan työ­paikkaan ja tuleviin kol­le­goihin jo rek­ry­pro­sessin aikana.

“Olemme saaneet ura­vi­deoista paljon posi­tii­vista palau­tetta sekä enti­siltä että nykyi­siltä työn­te­ki­jöil­tämme. Mie­lestäni niiden avulla olemme myös pys­tyneet kun­nioit­tamaan eri­tyi­sesti talossa pitkään olleita työn­te­ki­jöitä. Toi­saalta videot ovat ilah­dut­taneet työn­ha­ki­joilta ja olemme saaneet haki­joilta paljon palau­tetta siitä, että videot antavat yri­tyk­sestä hyvän mie­li­kuvan”, Taija kiittelee.

Tulokset

Joustavuus takaa sujuvan palveluprosessin myös muuttuvissa tilanteissa

Taijan mukaan Digitan ja Refedon yhteistyö tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa uudenlaisten videoprojektien merkeissä. Onnistuneen yhteistyön avaintekijäksi on osoittautunut joustava ja hyvä palveluasenne muuttuvissakin tilanteissa.

“Mielestäni Refedolla on selkeä hinnoittelu ja erittäin joustava lähestymistapa kaikenlaiseen videotuotantoon. Esimerkiksi uravideoita kuvatessa aikataulut muuttuivat haastateltavien puolesta useaan otteeseen, mutta Refedon porukka pystyi hyvin mukautumaan tämän kaltaisiin muuttuviin tilanteisiin”, kertoo Taija.

Taija kokee, että uravideosarjassa ennalta asetettuihin tavoitteisiin päästiin ilman suurempia huolenaiheita. Lopputuloksena syntyi uniikki videokokonaisuus, jossa henkilöstön ääni pääsee esille aidolla ja vaikuttavalla tavalla.

“Refedon käden­jälki videoissa on ollut todella laa­du­kasta. Saimme heiltä hyviä ideoita ura­vi­deoihin ja työn­te­ki­jöiden eri­laiset per­soo­nal­li­suudet tulivat hyvin esille har­ras­tuksia myöten. Parasta yhteis­työssä on ehdot­to­masti ollut Refedon porukan joustava asenne. He ovat olleet mukavia yhteis­työ­kump­pa­neita ja tehneet kaiken, mitä ovat luvanneet”, Taija tiivistää.