CoverGlobal tavoittaa kansainväliset asiakkaat autenttisilla sisällöillä

Asiakaskokemusvideot | Mainosvideot

Glo­baalin asia­kas­kunnan tavoit­ta­mi­seksi tar­vitaan kan­sain­vä­lisiä mark­ki­noin­ti­keinoja. Tähän tar­peeseen loimme Cover­Glo­balin kanssa autent­tisen videon, jossa pääs­timme ulko­mailla sijait­sevat asiakkaat ääneen.

Asiakaskertomus

CoverGlobal on kotimainen kuuden hengen perheyritys, joka toimittaa asiakkailleen korkealaatuisia parvekelasi- ja terassilasiratkaisuja. Pienestä koostaan huolimatta CoverGlobal on onnistunut kehittämään menestyksekästä liiketoimintaa maailmanlaajuisesti, ja yrityksen asiakkaita löytyy tätä nykyä muun muassa Euroopasta, Amerikasta, Kanadasta sekä Aasiasta.

“Olemme tun­nis­taneet selkeän haasteen mark­ki­noin­nissa, kun poten­ti­aa­liset asiak­kaamme sijait­sevat ulko­mailla eikä meillä pienenä per­hey­ri­tyksenä ole resursseja toteuttaa suuria mark­ki­noin­ti­kam­pan­joita. Videot ovat hyvä mark­ki­noin­ti­keino, sillä voimme jakaa niitä hel­posti net­ti­si­vuil­lamme sekä sosi­aa­li­sessa mediassa.” toteaa yhtiön toi­mi­tus­johtaja Emmi Kyparissakos.

Alkuskenaario

Joustava palvelukonsepti mahdollistaa videotuotannon siellä, missä asiakkaat ovat

Yhteis­työssä Refedon kanssa Cover­Global toteutti per­soo­nal­lisen asia­kas­ko­ke­mus­videon, joka kuvattiin asiakkaan luona Alan­ko­maissa. Videon tavoit­teena oli havain­nol­listaa kat­so­jille, mil­laisia asiak­kaita Cover­Glo­ba­lilla on maa­il­malla ja kuinka yritys voi asiak­kaitaan auttaa. Hyvin suun­ni­tellun ja jous­tavan kon­septin ansiosta video­tuo­tanto sujui näp­pä­rästi myös ulko­mailla, mikä on kan­sain­vä­li­selle yhtiölle ensiar­voisen tärkeää.

Kansainvälisellä videotuotannolla tähdätään liiketoiminnan globaalin kasvuun

“Meille hyvin tyy­pil­lisiä ovat pit­kä­ai­kaiset asia­kas­suhteet - etsimme asiak­kaissa enemmän laatua, kuin määrää. Videot ovat hyvä keino viestiä asiak­kaille siitä, miten toi­mimme ja mil­laista pal­velua meiltä saa. Olemme aiemmin tehneet vain asia­kas­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lyitä, koska itse­näinen video­tuo­tanto ulko­mailla tuntui haas­ta­valta. Refedon kanssa asia­kas­ko­ke­mus­videon tuot­ta­minen sujui kui­tenkin hel­posti, sillä he hoi­tivat kaiken meidän puo­les­tamme”, Emmi kertoo.

Tulokset

Emmin mukaan yhteistyö sujui kokonaisuudessaan ammattimaisesti ja lopputuloksesta saatiin tyylikkään autenttinen. Informatiivinen, mutta sopivan lyhyt video tukee yhtiön kansainvälistä markkinointia ja toimii tehokkaana myyntityökaluna; asiakaskokemukset herättävät luottamusta katsojissa ja auttavat rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Refedon osaavan tuotantotiimin ansiosta video saatiin valmiiksi sovitussa aikataulussa samalla, kun CoverGlobal keskittyi oman liiketoimintansa pyörittämiseen.