Bromarvin kylälle videot osoittautuivat tulokselliseksi työkaluksi alueellisessa brändäyksessä

Asiakaskokemusvideot | Mainosvideot

Refedo ja Bro­marvin kylä toteut­tivat yhdessä oma­lei­maisen video­sarjan, joka tarjoaa kat­so­jille mah­dol­li­suuden tutustua vie­hät­tävään saa­ris­to­kylään ja sen asuk­kaisiin. Bro­marvin kylälle seit­semän videota käsittävä sarja on näyt­täy­tynyt tär­keänä mark­ki­noin­ti­työ­kaluna muut­to­voiman edistämisessä.

Asiakaskertomus

Bromarvin idyllinen saaristokylä sijaitsee Hangon pohjoispuolella, ainoastaan 40 minuutin ajomatkan päässä Tammisaaren keskustasta. 450 asukkaan historiallinen Bromarv tunnetaan mahtavana lomakohteena, ja kesäisin kylän asukasmäärä kasvaakin yli 3000 ihmisellä.

 

“Bro­mar­villa on pitkät perinteet kesän­viet­to­paikkana ja ensim­mäisiä maja­taloja täällä oli jo 100 vuotta sitten. Bro­marvin kesät ovat täynnä yhtei­söl­li­syyttä ja tra­di­tioita. Perin­tei­siimme kuuluu esi­mer­kiksi vilkas lähi­ruokaa tar­joava kesätori, juhan­nus­salon kukitus ja live­musiik­ki­ta­pah­tumia”, kertoo Mårten Johansson, Strand­bistro Bro­marvin ravin­to­loitsija sekä My Bromarv kehi­tys­yhtiön projektipäällikkö.

Alkuskenaario

Asu­kas­ta­rinat vies­tivät vah­vasti pienen kylän hyvistä puolista

Pie­nestä koostaan huo­li­matta Bromarv on elin­voi­mainen kylä, joka tarjoaa tur­val­lisen ja yhtei­söl­lisen asui­nym­pä­ristön eri­tyi­sesti lap­si­per­heille. Pienen asuin­paikan vah­vuuksia haluttiin käyttää mah­dol­li­simman hyvin hyö­dyksi Bro­marvin alu­eel­li­sessa brän­däyk­sessä. Yhteis­työssä Refedon kanssa Bromarv toteutti yhteensä seit­semän asu­kas­ta­rinaa, joista jokai­sesta tehtiin pitkät versiot verk­ko­si­vuille sekä lyhyet versiot sosi­aa­liseen mediaan. Per­soo­nal­li­sissa asu­kas­ta­ri­noissa onnis­tuttiin vai­kut­ta­valla tavalla tal­tioimaan kylän asuk­kaita sekä luontoa.

“Refedon kanssa tuo­timme seit­semän eri­laista videota, joista jul­kai­simme yhden kerran vii­kossa. Videoissa halusimme kes­kittyä kylän asuk­kaisiin ja heidän koke­muk­siinsa Bro­mar­vissa asu­mi­sesta. Valit­simme videoille eri­tyi­sesti sisään­muut­ta­neita lap­si­per­heitä eri­lai­silla kie­li­pro­fii­leilla, sillä videoiden tavoit­teena on kan­nustaa per­heitä muut­tamaan Bro­marviin”, kertoo Mårten.

Autent­tiset videot ovat lisänneet Bro­marvin näky­vyyttä mer­kit­tävin tuloksin

Ainut­laa­tuinen video­sarja on tuonut kas­va­valle kylälle monen­laisia etuja. Sen lisäksi että videot ovat edis­täneet Bro­marvin brän­di­nä­ky­vyyttä, ovat ne myös lisänneet asuk­kaiden kes­ki­näistä tun­te­musta. Asu­kas­ta­rinat ovat saaneet läm­pimän vas­taanoton kylä­läisten kes­kuu­dessa ja tii­vis­täneet yhteisöä enti­sestään pit­kistä väli­mat­koista huo­li­matta. Tänä vuonna ansioi­tunut ja voi­mak­kaasti kehittyvä Bromarv voitti Uudenmaan Vuoden Kylä 2022 -tunnustuksen.

“Videot ovat elvyt­täneet koti­si­vuamme ja saaneet ihmiset toi­vo­tulla tavalla kiin­nos­tumaan Bro­mar­vista. Koti­si­vuil­lamme on ollut jopa kym­menen kertaa enemmän kävi­jöitä kuin aiemmin. Mie­lestäni liik­kuvan kuvan avulla on helppoa tuoda esille kylämme vah­vuuksia, kuten kau­nista luontoa. Näissä videoissa myös asuk­kaiden tarinat välit­tyvät kat­so­jalle aidosti”, kuvailee Mårten.

Tulokset

Bromarvin brändiin istuva konsepti

Mårten kokee, että varsin tiiviistä aikataulusta huolimatta videoiden lopputulos oli onnistunut. Refedon tiimi rakensi Bromarvin brändiin istuvan konseptin ja huolehti asukastarinoiden toteutuksesta alusta loppuun saakka. Korkealaatuiset videot suunniteltiin palvelemaan yksinomaan Bromarvin kylän tarpeita alueellisen brändäyksen kehittämisessä. Mårtenin mukaan videot ovat osoittautuneet arvokkaiksi markkinointityökaluiksi, jotka houkuttelevat tehokkaasti uusia asukkaita ja vierailijoita.

“Video­tuo­tan­to­pro­sessi oli meidän mie­les­tämme erittäin simppeli. Teimme jopa pari videota päi­vässä, koska aika­taulu oli tiukka. Mie­lestäni videoissa on hyvä hinta-laa­tusuhde ja kään­nökset eri kie­li­ver­sioihin onnis­tuivat mai­niosti. Refedo on kump­panina erittäin pätevä ja tehokas”, Mårten kiittelee.