Tuo syvällisemmin esille palveluiden ja tuotetteiden tuomia konkreettisia hyötyjä.

Asiantuntijavideot

Asian­tun­ti­ja­video on yksi tehok­kaim­mista kei­noista tavoittaa 
poten­ti­aa­liset asiakkaat ja tuoda esille pal­ve­luiden ja tuo­tet­teiden tuomia kon­kreet­tisia hyötyjä asiak­kailla tun­nis­tet­tuihin haasteisiin.

Tehokas videotuotanto

Refedo tarjoaa yri­tyk­sel­lenne tehokkaan video­tuo­tan­to­kon­septin asian­tun­ti­ja­vi­deoiden teke­miseen. Suun­nit­te­lemme, käsi­kir­joi­tamme, haas­tat­te­lemme ja tuo­tamme videot asian­tun­ti­juuden tueksi, avaimet käteen -pal­veluna, eikä video­tuo­tanto vaadi teiltä muuta kuin osal­lis­tu­misen tunnin mit­taiseen aloituspalaveriin. 

Asiantuntijavideo pähkinänkuoressa

Saatte rajat­tomaan käyt­töönne hou­kut­te­levan ja tek­ni­sesti kor­kea­laa­tuisen asian­tun­ti­ja­videon, joka soveltuu kul­masta riippuen myynnin edis­tä­miseen sekä laa­jemmin digi­taa­liseen mark­kinointiin. Video­tuo­tantoon sisältyy täy­si­mit­tainen 1–2 minuutin asian­tun­ti­ja­video sekä lisä­pal­veluna lyhyemmät some­ka­naviin sovel­tuvat versiot. 

Refedo on yritysvideo tuotannon asiantuntija.

Me teemme toiminnastanne houkuttelevaa

Asian­tun­ti­ja­vi­deolla asian­tuntija kertoo pal­ve­luiden ja tuo­tet­teiden tuomia kon­kreet­tisia hyötyjä asiak­kailla tun­nis­tet­tuihin haas­teisiin. Videon tavoit­teena on tehdä näky­väksi, miksi tuot­teenne tai pal­ve­lunne rat­kaisee asiakkaan toi­minnan kipukohtia.

Me luomme teille positiivista brändikuvaa 

Asian­tuntija voi kertoa esi­mer­kiksi ura­ta­ri­nansa sekä esi­tellä yri­tyksen tuot­teita ja palveluita

Edullinen hinta

Val­miiksi rää­tä­löity, toimiva video­tuo­tan­to­kon­sep­timme sekä ammat­ti­tai­toinen tuo­tan­to­tii­mimme mah­dol­lis­tavat asian­tun­ti­ja­vi­deoiden sujuvan ja nopean tuo­tannon. Saatte kor­kea­ta­soisen videon vai­vat­to­masti ja kus­tan­nus­te­hok­kaasti käyt­töönne.

Asian­tun­ti­ja­video

Asiantuntijavideot avaimet käteen -periaatteella

Aloituspalaveri

Aloi­tetaan pro­jekti yhtei­sellä aloi­tus­pa­la­ve­rilla. Käydään yhdessä läpi toi­veenne työn­te­ki­jä­vi­deoiden suhteen, aika­tau­lutus sekä muut yleiset asiat.

Videotuotanto

Suun­nit­te­lemme ja toteu­tamme valmiin videon toivei­denne perus­teella, joka lähe­tetään teille kom­men­toi­ta­vaksi.  

Jakelu

Toi­mi­tamme teille valmiin videon linkin kautta ladat­ta­vaksi ja rajat­tomaan käyttöön.  

Refedon videotuotanto työryhmä kuvauksissa studiolla.

Asiantuntijavideon hyödyt

Asian­tuntijavideon avulla on helppo rakentaa luot­ta­musta sekä tuoda yri­tyk­senne osaa­mista ja koke­musta esiin hou­kut­te­le­valla tavalla. Video lisää yri­tyksen tai pal­velun läpi­nä­ky­vyyttä ja avoi­muutta herättäen kat­so­jissa luottamusta. 

Vahva asian­tun­tijuus toimii tehok­kaimpana keinona vakuuttaa poten­ti­aa­liset asiakkaat.  Asian­tun­ti­ja­vi­deolla on hel­pompi kiin­nittää koh­de­ryhmän huomio ja herättää luot­ta­musta sekä kiin­nos­tusta. Video tuo pal­velun tai tuotteen lähemmäs asia­kasta ja madaltaa kyn­nystä tar­jouksen jät­tä­miseen.   

Tutustu työmme jälkeen!